Salgs- & leveringsbetingelser.

§1: Generelt.

Nedenstående betingelser er gældende for tilbud, ordrer og leverancer fremstillet af firmaet Innotek A/S, med mindre andet er aftalt skriftligt.

§2: Tilbud.

Kun skriftlige tilbud er bindende. Et tilbud afgivet af Innotek A/S er en opfordring til køber om at gøre tilbud.

Endelig aftale er først indgået når Innotek A/S har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Hvis ikke andet er anført, er opfordringen til
at gøre tilbud gældende i 3 måneder fra afsendelsesdato. Der tages forbehold for udsolgte varer samt fejl eller mangler i købers specifikationer.

§3: Priser.

Med mindre andet er skriftligt anført, er de anførte priser i danske kroner netto, ekskl. moms, ab fabrik, inkl. Innotek A/S´s standard emballage. Leverancer tilbydes på grundlag af tilbuds-dagens gældende valutakurser og toldsatser. I tilfælde af at valutakurser eller toldsatser ændrer sig med mere end 3 % i forhold til niveauet på tilbudsdagen, forbeholder Innotek A/S sig ret til at foretage korrektioner af tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. Endvidere forbeholder Innotek A/S sig retten til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende. Rejseomkostninger faktureres efter regning med tillæg af et administrationsgebyr på 5 %.

§4: Levering og risikoovergang.

Leveringstidspunktet/leveringstiden aftales individuelt for hver enkelt opgave, og levering sker ab fabrik. Innotek A/S tager forbehold for forsinkelse af leveringstiden, som skyldes manglende eller forsinkede oplysninger og/eller tekniske specifikationer fra købers side vedrørende ordren.

Det aftalte leveringstidspunkt kan udskydes i det omfang forsinkelsen skyldes strejke, lockout, forsinket eller forhindret tilførsel/levering fra underleverandør, eller anden force majeure, som ikke er nævnt her.

Hvis køber ikke kan modtage leverancen til den aftalte tid, er alle omkostninger og risici i forbindelse med opbevaring, transport etc. på købers regning, indtil leverancen kan finde sted.

§5: Betalingsbetingelser.

Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadato, med mindre andet udtrykkeligt er anført skriftligt.

Ved for sen betaling tilskrives morarenter fra forfaldsdato med 2 % pr. påbegyndt måned, samt et opkrævningsgebyr på kr. 100,00. Indbetalinger vil først medgå til dækning af eventuelt tilskrevne renter og gebyrer.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger helt eller delvist, herunder som følge af krav om afhjælpning af fejl og mangler eller andre krav, med mindre Innotek A/S skriftligt har accepteret dette.

Innotek A/S forbeholder sig ret til at fakturere ordren, uanset om køber ikke er i stand til at modtage leverancen til aftalt tid.

§6: Garanti og mangler m.v.

Innotek A/S reparerer eller ombytter efter eget valg produkter, som efter Innoteks A/S´s undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet på grund af fremstillings- eller materialefejl, såfremt køber reklamerer inden 12 måneder fra leveringen af produktet.

Fragt og forsikring i forbindelse med tilbagelevering betales af køber.

Retten til reparation eller ombytning omfatter ikke skader eller fejl, som skyldes normalt slid, forkert anvendelse, forkert montering eller tilslutning, samt forsøg på ændring eller reparation.

Innotek A/S har ikke nogen form for ansvar for andre mangler end de her nævnte.

Fejlsøgning, afmontering, forsendelse, forsikring, genmontering og justering foretages af køber eller for dennes regning. Såfremt Innotek A/S anerkender ansvaret for fejl og mangler udbedres disse for Innotek A/S’s regning.

Rejser og ophold sker altid for købers regning.

For dele af fremmed fabrikat, ydes garanti svarende leverandørens.

Mangler giver aldrig køber andre beføjelser end ovenfor nævnt. Herunder ret til at ophæve den indgåede aftale eller kræve afslag i købesummen eller skadeserstatning som følge af manglen. Ansvaret er udelukkende begrænset til ombytning

og udbedring.

§7: Følgeskader/indirekte tab.

Innotek A/S påtager sig intet ansvar overfor køber for nogen form for følgeskader, direkte eller indirekte tab, som følge af den indgåede aftale eller de leverede produkter, herunder men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance eller tab af goodwill.

Ved tab eller beskadigelse af datamedier omfatter Innotek A/S’s erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data.

§8: Produktansvar.

Innotek A/S hæfter kun i 1 år fra fakturadatoen, for de skader som leverancen måtte forvolde. Innotek A/S er kun ansvarlig for personskader som leverancen forvolder, hvis det dokumenteres at skaden skyldes uagtsom handling eller

undladelse begået af Innotek A/S, eller ansatte ved Innotek A/S.

Innotek A/S er ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre på samme betingelser som for personskade.

Innotek A/S er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder medens leverancen/materiellet er i købers besiddelse. Innotek A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet eller leveret af køberen,
eller på produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår samt skader disse produkter måtte forårsage. Innotek A/S fraskriver sig ethvert ansvar for formuetab, så som driftstab, avance-tab, indirekte tab osv.

I den udstrækning Innotek A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Innotek A/S skadesløs.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller
voldgiftsret, som behandler et erstatningskrav, der er rejst mod Innotek A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

§9: Lovvalg & værneting.

Alle tvister i forbindelse med ordrer eller kontrakter er underlagt dansk ret og skal afgøres ved byretten i Kolding. Innotek A/S forbeholder sig dog ret til at vælge retten på købers hjemsted.